Shane
41
× 31
7
× 3
0
× 15
0
× 3
12
× 4
7
0
× 9
0
× 2
12
2
0
× 4
-1